GIẢNG VIÊN

Vũ Việt Hưng

Nguyên Trưởng phòng - Kiểm toán Nội bộ (TPBank), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn UB

Sales Manager

Số khóa học

Số học viên

Lượt đánh giá

Khóa Học Nổi Bật

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.